ขั้นตอนการชำชะผ่าน App Krungthai NEXT
"หลังเปิดแอพ Krungthai NEXT"
1. กดปุ่ม "จ่ายเงิน"
...
2. กดปุ่ม "หมวดหมู่"
3. ช่องค้นหาพิมพ์ "80738"
...
4. ถ้าปรากฏคำว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (80738)"
5. กดเลือก "มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (80738)"
...
6. พิมพ์ "เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก"
7. พิมพ์ "หมายเลขโทรศัพท์"
8. พิมพ์ "เลขที่ประจำตัวสอบ 12 หลัก" หรือ รหัสสมัคร
9. พิมพ์จำนวนเงิน "200 / 300" (*ภาคปกติ 200บาท / ภาคพิเศษ กศ.บป. 300 บาท)
10. กดปุ่ม "จ่ายเงิน"
* หมายเหตุ โปรดบันทึกรูปภาพการชำชะค่าสมัครในกรณีขอหลักฐานเพิ่มเติม
...